Adresa: Rr "Ismail Qemali", Pall. Fratari, Kati.6, Ap.21, Tirana, Albania
Website: www.epsa.al
Tel: +355 04 2262711
Email: info@epsa.al

Tarifat

Masa e tarifës për ofrimin e shërbimit përmbarimor privat përcaktohet me udhëzimin e përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave Nr.1240/5 datë 15.096.2009 të botuar në Fletoren Zyrtare me Nr.148 datë 02.11.2009.

Normat e tarifave bazohen në vlerën e shumës objekt ekzekutimi.

Konkretisht:

Në vijim, me rritjen e shumës objekt ekzekutimi, ulet përqindja e tarifës dhe konkretisht:

Dhe më tej:

Në zbatim të udhëzimit të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave Nr.1240/5 datë 15.096.2009, pika “VIII” mbi këto tarifa shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar (T.V.SH.).

Sipas përcaktimeve të nenit 525 të K.Pr.Civile tarifat e parapaguara nga pala kreditore si dhe shpenzimet e kryera gjatë ekzekutimit i ngarkohen debitorit pas përfundimit të procedurës së ekzekutimit duke iu rikthyer palës kreditore.