Adresa: Rr "Ismail Qemali", Pall. Fratari, Kati.6, Ap.21, Tirana, Albania
Website: www.epsa.al
Tel: +355 04 2262711
Email: info@epsa.al

Shoqëria “E.P.S.A” sh.p.k (Enforcement Private Service Albania), me seli qendrore në Tiranë, ushtron aktivitetin në tregun shqiptar të shërbimit përmbarimor gjyqësor privat.

EPSA realizon ekzekutimin e të gjitha llojeve të detyrimeve që neni 510 i Kodit të Procedurës Civile i cilëson si tituj ekzekutiv: Vendimet civile e penale të formës së prerë; Vendimet e gjykatave të huaja si dhe të arbitrazhit të huaj e vendas; Aktet noteriale që përmbajnë detyrim në të holla; Aktet për dhënien e kredive bankare dhe jo bankare; Kambialet, çeqet dhe aktet e tjera që konsiderohen tituj ekzekutiv (si p.sh. faturat e energjisë elektrike, fatura e ujësjellësit etj.)

EPSA është person juridik i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me NUIS: L02114025E, i licencuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit me Nr. Licence LN-2062-09-2010 dhe i regjistruar pranë regjistrit të përmbaruesve gjyqësor privat në Ministrinë e Drejtësisë… (më shumë)

CyberChimps Slider

Ankande Aktuale

Këtu mund të njiheni me ankandet aktuale të publikuara nga Shoqëria EPSA sh.p.k.

CyberChimps Blueprint

Ankande të Ardhshme

Këtu mund të njiheni me ankandet e ardhshme të publikuara nga Shoqëria EPSA sh.p.k.

EPSA Contact

Kërkoni Informacion?

Për cdo informacion ju mund të kontaktoni direkt me zyrat e EPSA në formën tonë të kontaktit.